Terug naar de inhoud

 

 

 

Links

 

http://stavoren.wordpress.com/

Dit is de weblog van Geert Overmars, student archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en bezig met onderzoek naar de archeologische onderzoeken in Stavoren. Getracht wordt al het archeologisch onderzoek en alle waarnemingen ter plaatse in kaart te brengen en daarbij worden de huidige locatie van de vondsten in diverse musea, depots en particuliere collecties opgespoord.
Binnenkort komen de ROB opgraving in de Stadsfenne in 1963-4 aan bod.

http://jacobbenckes.koudum.nl

In de eerste helft van de 17e eeuw woonde te Koudum de schippersfamilie Benckes. Jacob Benckes (1637 - 1677) en zijn broers waren aanvankelijk koopvaardijschippers zoals hun vader en enkele ooms. De 17e eeuwse koopvaardijschippers waren rijk en hadden in het dorpsleven grote invloed. Op deze website vindt u ondermeer de stand van zaken van het genealogisch onderzoek.

 

http://www.interneringsdepotgaasterland.nl.html

Website met informatie over de mobilisatie van 1914 tijdens WO-I.

 

http://www.warns.nl/index.html

Website met o.a. een pagina over het 100-jarige bestaan van de haven van Laaxum.

 

http://www.nszf.nl/

Netwerk Streekarchief Zuidwest Fryslân is een gezamenlijk project van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Littenseradiel en Súdwest Fryslân.

NSZF wil historische informatie en cultureel erfgoed in hun gebied onder de aandacht brengen van een breed publiek. Deze site is een ingang naar de historische informatie in het gebied van NSZF.

Historische informatie bevindt zich natuurlijk in de eigen archieven van de gemeenten, maar ook andere instellingen of verenigingen hebben veel te bieden. Daarom streeft NSZF naar nauwe en goede samenwerking met historische verenigingen, musea en bibliotheken in het gebied van de drie gemeenten, met de Provinciale archiefinspectie, Tresoar en Plattelânsprojekten Súdwest Fryslân.

 

http://www.afuk.nl/?page=shop_product&productID=4253 en

http://cbg-heraldiek.blogspot.com/2012/01/wapens-in-het-friese-genealogysk.html

Jan de Vries uit Koudum heeft op grond van de inventarisatie van de oude grafzerken in de Nicolaaskerk een aanbevelenswaardig artikel geschreven over oude Staverse geslachten. Het artikel is opgenomen in het Genealogysk Jierboek 2011 van het Genealogysk Wurkferban van de Fryske Akademy. Het jaarboek is op 3 december 2011 in It Aljemint te Leeuwarden gepresenteerd. Vanwege de grote hoeveelheid bronvermeldingen over Staveren mag deze links niet op onze site ontbreken.

 

 

   

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.oudstaveren.nl